Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,

Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,

KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,

KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,

Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Dönemsel Duyuru Metni

Amaç Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.
Proje Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru dosyası, Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Uygulama Birimi tarafından Başkanlığımıza gönderilecektir.

Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Başvuru Yapabilecekler KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli)
Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.
Destek Unsurları a) Makine-teçhizat desteği

b) Yazılım gideri desteği

c) Personel gideri desteği ç) Bilgi Transferi desteği

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

e) Hizmet alımı desteği
Destek Oranı • Destek Oranı % 70 Geri Ödemesiz

• Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli

NOT: Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.


Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Oranı (Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70* %100
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL* Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;

bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir. ;
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.


*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)