KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay
Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80
Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler
A) Personel Giderleri

• Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

• Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.

• Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

- Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL

- Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL

- Lisans mezunlarına 2.000 TL

- Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,

- Doktora mezunlarına 3.500 TL
100.000 TL’ye kadar x
B) Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri

• Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların (kalıp ve bilişim donanımı dahil) yeni olması şartı aranır.
İmalat sektörü işletmeleri: 50.000 TL’ye kadar Yazılım sektörü işletmeleri: 100.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri

• Eğitim giderleri

• Tanıtım giderleri

• Danışmanlık giderleri

• Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama) gideri

• Proje hazırlama danışmanlığı

• Fuar giderleri

• Belgelendirme giderleri

• Test ve analiz giderleri
100.000 TL’ye kadar x
• Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

• Geri Ödemeli Destekler için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

• Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

• Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

• Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.

• Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.