101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

BAŞVURU KOŞULLARI

• Yatırım ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilçede yer alan, başvuru sahibine ait tarımsal işletmelerinin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda aşağıda sektörlerde belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır.

Kanatlı Eti

• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya

• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya

• En az 350, en fazla 3.000 kaz.

Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite arttırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek kapsamındadır.

Hindi ve kaz alt sektörleri kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.Uygun Harcama Tutarı

Desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu bu rehberin “4.1 Uygun Harcamalar” bölümünde açıklanmaktadır. Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti,

Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro,

Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avro,

Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 125.000 Avrodur.Destek Oranları

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %40 -70’i arasında değişen oranlarda kamu katkısını, kalan miktarı ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

Ø Aşağıda belirtilen durumlarda, kamu katkısı değişmektedir.

1) Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 40’ıdır.

2) Kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.

3) Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.

. Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak aşağıda belirtilen durumlarda destek oranı artacaktır;

• Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hâkim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır.

• Yatırım, IPARD programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.Destek Oranının Belirlenmesi İle İlgili Örnekler

Ø Süt üreten tarımsal işletmelerde, başvuru sahibinin 10 baş süt ineği kapasitesine sahip bir ahırı var ve yapılacak yatırım ile kapasitesini 50 baş süt ineği kapasitesine çıkarıyorsa bu durumda destek oranı %60 olacaktır. Kapasitesi 50 süt ineğinden fazla olacak şekilde proje başvurusu sunulması durumunda destek oranı %40 olarak belirlenecektir.

Ø Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler kapsamında başvuru sahibinin 50 baş sığır kapasitesine sahip bir ahırı var ve yapılacak yatırım ile kapasitesini 100 baş sığır kapasitesine çıkarıyorsa bu durumda destek oranı %40 olacaktır. Yapılacak yatırım ile işletmenin kapasitesinin değişmemesi durumunda destek oranı %50 olarak belirlenecektir.Uygun Harcamalar

Uygun harcamalar dört harcama alanı başlığı altında toplanmaktadır.

1. Makine-ekipman alımı: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

2. Yapım işleri: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.

3. Hizmet alımları (Genel Harcamalar): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (ödeme talep paketi hazırlama bedeli) ile lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.

4. Görünürlük: Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dâhil edilebilir.Elektrik İhtiyacını (öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu da Kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.